Trækkraftberegninger

af Erik Olsen


Flemming Lund fra DMJK har i Signalposten skrevet to udmærkede artikler om trækkraftberegning: 1971 nr. 5: Effektbehovdiagram, og 1975 nr. 5: Trækkraft - og andre kræfter. De er primært skrevet for skala 0 (1:45) med sideliggende strømskinne. Jeg har haft megen glæde af de to artikler; der mangler imidlertid en væsentlig detalje, nemlig beregning af det mekaniske udvekslingsforhold mellem motor og drivhjul, ligesom der mangler beregning af køremodstand fra strømaftagere ved toskinnedrift.

Da jeg købte en pc, ønskede jeg naturligvis også at kunne bruge den til trækkraftberegninger, hvor Flemmings artikler bruger forenklede metoder og manuel beregning eller brug af diagrammer. Jeg har derfor lavet et regneark i pc-programmet Excel (findes også til Lotus 1-2-3 og Works) som er beregnet til lokomotiver for toskinnedrift, strømaftagernes placering og udførelse har faktisk betydning. Her får jeg automatisk det hele med, og der er ikke problemer med regnefejl. Interesserede kan downloade en kopi af regnearket; der også er en kortfattet vejledning med.

De følgende tre filer er pakkede zip-filer, man skal have installeret WinZip for at kunne pakke dem ud.

De følgende tre filer er selv-udpakkende exe-filer, de fylder mere og tager derfor længere tid at downloade, men kræver ikke at WinZip er installeret:

Vejledning

I det følgende bringes en detaljeret gennemgang af regnearket og beregningerne deri. Det bliver til tider lidt teknisk, men selve brugen af regnearket kræver kun at man har et af de tre programmer, og forstår hvilke tal der skal indtastes. I regnearket er alle celler der skal udfyldes af brugeren, markeret med gult, de øvrige celler er beskyttet. For at lette forståelsen bringes først en kort gennemgang af nogle anvendte fysiske størrelser, og i hvilke enheder de måles. Der anvendes generelt SI-enheder, med de få undtagelser der nævnes særligt, i modsætning til Flemmings artikel der anvender ældre måleenheder.

Indsæt følgende data for prototypen:

I dette afsnit indtastes data for det virkelige køretøj (prototypen):

Indsæt følgende data for modellen:

I dette afsnit indtastes data for modellen og de forhold den skal arbejde under, dvs. anlæggets data:

Lejefriktionskoefficienter for:

indsættes med følgende værdier afhængigt af de anvendte materialer:

Strømaftagere:

indsættes alle som heltal; et sæt strømaftagere består af en strømaftager på hvert af et hjulsæts to hjul, indsæt derfor det antal hjulsæt som er forsynet med strømaftagere.

Beregnede værdier for modellen:

I dette afsnit omregnes alle prototypens mål til modelmål, og følgende beregnes:

Om formlen for kurvemodstand

Formlen for kurvemodstand er lidt anderledes end i Flemming Lunds artikel "Trækkraft - og andre kræfter". Flemming bruger en graf til at vise kurvemodstand i g/kg for forskellige værdier af akselafstanden, og for to forskellige hjultyper, i en kurve med radius 2000 mm (i skala 0 = 1:45). For akselafstand 200 mm og normhjulsæt med runding mellem løbeflade og flange er kurvemodstanden iflg. Flemming 17 g/kg.

Jeg havde imidlertid brug for en beregningsformel der kunne anvendes i regnearket, og når den skulle kunne anvendes i andre skalaer og med andre kurveradier, måtte kurveradius med i beregningen. Kurvemodstanden er stigende med stigende akselafstand og med aftagende kurveradius. Jeg mener at den vinkel som hjulsættet er drejet i forhold til en linie vinkelret på sporet, har direkte betydning for kurvemodstanden; forholdet a/R hvor a er akselafstanden og R er kurveradius, begge i mm, er et udtryk for denne vinkel. Jeg undersøgte derfor formlen: kurvemodstand = k*m*g*a/R hvor k er en konstant som jeg senere beregnede, m er køretøjets masse i kg og g er tyngdeaccelerationen = 9,81 m/s2.

Jeg målte kurvemodstanden på nogle af mine egne vogne i 1:45, og lagde i nogle tilfælde ekstra vægt i vognene. Spredningen på måleresultaterne var stor, men sammenfattende fandt jeg at en værdi af k på 0,17 passer meget godt. Hermed fås den formel der er anvendt i regnearket. Værdien kurvemodstand/(m*g) = 0,17*a/R kan så beregnes til 0,17*200/2000 = 0,017 eller 17 g/kg for 200 mm akselafstand i en kurve med 2000 mm radius, altså den samme som Flemmings værdi. For mindre akselafstande får jeg en lidt højere værdi end Flemming.

Forudsætningen er at der anvendes normhjul med runding mellem løbeflade og flange (f. eks. NEM 311 eller NMRA RP25), ellers kan kurvemodstanden blive højere. Det er muligt at hjuldiameteren og tværspillerummet mellem spor og hjulsæt også har betydning for kurvemodstanden, men dette har jeg ikke undersøgt.

Drejningsmomenter på driv- og kobbelhjulsæt:

I dette afsnit beregnes

Motordata:

I dette afsnit indtastes følgende data for den valgte motor. Data for forskellige Faulhabermotorer findes til højre i regnearket i de samme rækker; se artiklen Faulhaber-motorer og -gear i modellokomotiver om yderligere oplysninger om disse.

Dernæst beregnes:

Geardata:

I dette afsnit beregnes data for modellens gear:

Dernæst indtastes følgende data:

For virkningsgraderne gælder: De højeste tal vælges ved stor nøjagtighed, slebne tænder, effektiv smøring og god lejring (f. eks. kuglelejer); de laveste tal vælges ved moderat nøjagtighed, fræsede tænder, lejlighedsvis smøring og mindre god lejring.

Dernæst beregnes:

Fuldlastdata:

I dette afsnit beregnes følgende data for modellen ved fuldlast og maks. motorspænding:

Tomlastdata:

I dette afsnit beregnes følgende data for modellen ved tomlast (lokomotiv og tender alene) og maks. motorspænding:

Hvis de beregnede hastigheder er for høje eller lave, må gearudvekslingsforholdet justeres.

Vogndata:

I dette afsnit indtastes data for en modelvogn for at kunne beregne hvor mange vogne lokomotivet kan trække. Der vælges en vogntype som er normal for den type tog som lokomotivet skal trække.

Lejefriktionskoefficient indsættes med følgende værdier afhængigt af de anvendte materialer:

Dernæst beregnes:

Lokomotivets trækkeevne:

Her beregnes hvor mange vogne lokomotivet kan trække:


Ændringer:
2008-03-15: Opdateret til HTML 4.01 Strict.
2009-01-01: Typografi opdateret.

Opdateret 2009-01-01