Uheldet i Fredericia Færgehavn

Uddrag fra Buch og Gomard "Danmarks Jernbaner"


Den 13. September 1880 indtraf et Uheld ved Fredericia Færgehavn, idet 4 Vogne, som ved Hestekraft skulde trækkes til Færgehavnen for at bringes ombord paa Færgen, naar denne kom tilbage fra Strib efter at have overført Natiltoget til Fyn, fik for stærk Fart, saa 3 af Vognene gik over Færgeklappen og ud i Vandet, medens den 4de Vogn blev hængende ved Klappen og reddedes.

Ulykken skyldtes, at Portøren, der ledsagede Vog, nene, paa Grund af en Misforstaaelse forsømte Bremsningen. En Hestepasser, der opholdt sig i den ene Vogn, druknede, og desuden omkom 11 Heste.

Opdateret 2011-02-05